این یک عنصر است که ویژگی border-image-outset بر آن اعمال شده.